Täysistunnon pöytäkirja 47/2002 vp

PTK 47/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. TIISTAINA 23. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jari Leppä /kesk
 • Valto Koski /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.4. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

23. ja 24.4. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

23.—25.4. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Leena Luhtanen /sd

23.—26.4. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Paula Kokkonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Petri Salo /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok

23.—27.4. edustajat

 • Kari Kantalainen /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Ola Rosendahl /r

23.—28.4. edustaja

 • Marjatta Vehkaoja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23. ja 24.4. edustaja

 • Matti Vähänäkki /sd

23.—26.4. edustajat

 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.4. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Irja Tulonen /kok

23. ja 24.4. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Lax.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 4/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Viime perjantain täysistunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 46/4/2002

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 48/1/2002

__________

Ed. Koski merkitään läsnä olevaksi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​