Täysistunnon pöytäkirja 47/2004 vp

PTK 47/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

47. PERJANTAINA 23. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.4. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

25.—27.4. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kari Uotila /vas

26.—28.4. edustaja

 • Minna Lintonen /sd

26.—29.4. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Hannu Takkula /kesk

26.—30.4. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.4. edustaja

 • Marja Tiura /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.4. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eilen 22. päivänä huhtikuuta päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä (VN 3/2004 vp) on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen, opetusministeri Tuula Haataisen ja kulttuuriministeri Tanja Karpelan ilmoittamat muutokset heidän 24. päivänä kesäkuuta 2003 antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 23. päivänä huhtikuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 51—63/2004 vp.

__________

Valtioneuvoston aluepoliittinen selonteko 2004

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 22. päivältä huhtikuuta on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko aluepolitiikasta (VNS 3/2004 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona 28. päivänä huhtikuuta kello 15 pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 97, 130, 131, 134, 139, 140, 142, 143, 149, 151, 154, 156, 159, 160, 162—164, 166, 169, 170, 176/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 28, 151/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2004 vp

Lakialoite  LA 68, 126, 163/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin n:ot 28 ja 151/2003 vp pohjautuvat lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 45/4/2004

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Rosa Meriläisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että ulkomaalaistyövoiman lisääntyminen Suomessa sekä työsuhteessa että lähetettyinä työntekijöinä edellyttää Suomessa voimassa olevien työehtojen noudattamisen valvonnan tehostamista ja valvontavoimavarojen pikaista lisäämistä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tarvittavat lainmuutokset, joilla valtakunnallisille työmarkkinajärjestöille turvataan oikeus kanteen nostamiseen, kun on kysymys ulkomaalaisen työvoiman käytöstä ja ulkomaalaisten työntekijöiden työehdoista."

Ed. Timo Soini on ed. Tony Halmeen kannattamana tehnyt seuraavat kolme lausumaehdotusta:

1) "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän omalta osaltaan EU:n toimielimissä toimenpiteisiin Eurodac-järjestelmän laajentamiseksi siten, että järjestelmästä on reaaliaikaisesti saatavissa tiedot järjestelmää soveltavissa maissa tehdyistä turvapaikkapäätöksistä tarkoituksin, että näitä tietoja hyödyntämällä nopeutetaan ns. Dublin 2 -asetuksen (EY 343/2003) mukaista käännyttämisprosessia."

2) "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa nyt hyväksytyn ulkomaalaislain täytäntöönpanoa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tai kielteisen päätöksen täytäntöönpanoa odottavalle vastaanottokeskuksessa oloajalta maksettavan päivärahan ja turvapaikkasäilössä oloajalta maksettavan käyttörahan osalta ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädäntötoimiin, jotta heille taattaisiin ainoastaan täysi ylläpito niissä tapauksissa, joilla henkilö on jo aikaisemmin saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen jossain EU- tai ETA-maassa."

3) "Eduskunta edellyttää, että uuden ulkomaalaislain tultua voimaan turvapaikkahakemusten käsittelyaika saa enimmillään kestää yhden kuukauden ja että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin tehostaakseen Ulkomaalaisviraston toimintaa edellä olevan mahdollistamiseksi."

Ed. Rosa Meriläinen on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana tehnyt kaksi vastalauseeseen 3 sisältyvää ehdotusta, jotka koskevat 1. lakiehdotuksen 52 ja 54 §:n perusteluja.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä tehdyistä neljästä lausumaehdotuksesta ja 1. lakiehdotuksen kahden pykälän perusteluja koskevista kahdesta muutosehdotuksesta. Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tennilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soinin 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soinin 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Soinin 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soinin 3) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Meriläisen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Meriläisen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Meriläisen 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Tšekin, Viron, Latvian, Liettuan, Unkarin, Puolan, Slovenian ja Slovakian kansalaisten ansiotyön edellytyksistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 45/6/2004

Keskustelussa on ed. Heidi Hautala ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Ed. Anne Holmlund on ed. Reijo Paajasen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että ennen selonteon tuomista eduskunnan käsiteltäväksi hallitus tuo työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle selvityksen lain työvoimapoliittisista vaikutuksista viimeistään 28.2.2005 mennessä."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 33 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

( Ään. 7 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Holmlundin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 45/5/2004

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 §:n ja 4 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 45/7/2004

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 22/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Anni Sinnemäki ed. Heidi Hautalan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen