Täysistunnon pöytäkirja 48/2002 vp

PTK 48/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. KESKIVIIKKONA 24. HUHTIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Helle /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Paula Kokkonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.4. edustajat

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

24. ja 25.4. edustaja

 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24. ja 25.4. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.4. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 47/11/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Keränen ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että 1. ja 2. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan mietintöön liitettyyn vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Keräsen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 64 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

(Hälinää yleisöparvella)

Puhemies:

Mielenilmaukset salissa ovat kielletyt.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Keräsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 50 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan. Tällöin avioliittoa ja rekisteröityä parisuhdetta ei rinnastettaisi kovin vahvasti toisiinsa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Keräsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 64 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 47.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3—8 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Keräsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 54 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 49.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 §

Keskustelu:

Niilo Keränen /kesk:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sen muodon, joka on vastalauseessa.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Keräsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 94 jaa- ja 54 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 48.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

 • 3. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, johtolause ja nimike sekä
 • 4. lakiehdotuksen 1 ja 2 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

(Hälinää) Kehotan edustajia rauhoittumaan paikoilleen salin sisä- tahi ulkopuolella.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

3) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 147/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 3/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistötietorekisterilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2002 vp (Pirkko  Peltomo  /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​