Täysistunnon pöytäkirja 48/2004 vp

PTK 48/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. TIISTAINA 27. HUHTIKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Satu Taiveaho /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.4. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

27. ja 28.4. edustajat

 • Leena Harkimo /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

27.—29.4. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

27.—30.4. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.4. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

27.—29.4. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Pirkko Peltomo /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

27. ja 28.4. edustaja

 • Lasse Hautala /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 22. päivänä huhtikuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 26, 27/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 26 osalta hallintovaliokunnan sekä

asian U 27 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Mönkäre, Haatainen ja Karpela)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2004 vp

Puhemies:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston jäsenten selvitys sidonnaisuuksistaan.

Käsittelyn pohjana on 22. päivänä huhtikuuta 2004 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat ministereiden Mönkäreen, Haataisen ja Karpelan ilmoitukset muutoksista selvityksiin sidonnaisuuksistaan. Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys kulttuuriomaisuuden suojelemista aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen talousvyöhykkeestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi asianajajista annetun lain ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eurooppayhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eräiden verolakien muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten sekä alusten ja satamarakenteiden kansainvälisen turvasäännöstön hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, eräiden alusten ja niitä palvelevien satamarakenteiden turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta, alusrekisterilain muuttamisesta ja rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi aravalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehdyn Rotterdamin yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä kemikaalilain 42 ja 52 §:n ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​