Täysistunnon pöytäkirja 48/2005 vp

PTK 48/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. PERJANTAINA 29. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Pehr Löv /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.4. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Irina Krohn /vihr

2. ja 3.5. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Simo Rundgren /kesk
 • Satu Taiveaho /sd

2.—9.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.4. edustaja

 • Timo Soini /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.4. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 29. päivänä huhtikuuta 2005 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 50—55/2005 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 28. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta (VNS 3/2005 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 27. päivänä kuluvaa kuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 23—44/2005 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 133—136, 141—143, 145, 147—151, 195—199, 201—211, 213, 216, 218, 221, 222, 231, 235, 238, 244, 246/2005 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hallitusohjelman kehitysapusitoumuksen toteutuminen

Äänestys

Välikysymys  VK 2/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Päivi Räsäsen ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 2. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 46/1/2005

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Päivi Räsänen ed. Suvi Lindénin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

"Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus kasvattaa kehitysyhteistyömäärärahoja tavoitteena nostaa niiden osuus 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2010 mennessä. Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole toiminut ohjelmansa mukaisesti eikä nauti eduskunnan luottamusta,

ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Räsäsen ehdotuksen, äänestää "ei".

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006—2009

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta, joka koskee valtiontalouden kehyksiä vuosille 2006—2009.

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietinnössään n:o 4 selonteosta ehdottama lausunto. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain täysistunnossa.

PTK 45/3/2005

Keskustelussa on ed. Tuija Nurmi ed. Ahti Vielman kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 2 mukaiset kolme lausumaehdotusta.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 4 mukaiset kymmenen lausumaehdotusta.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 3 mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 1 mukaiset neljä lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotuksista kehitysyhteistyömäärärahoja koskevat ed. Kalliksen 3) ehdotus ja ed. Kuopan 2) ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Kuopan 2) ehdotuksen ja ed. Kalliksen 3) ehdotuksen välillä

Ed. Kuopan 2) ehdotus "jaa", ed. Kalliksen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 45 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 30.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kuopan 2) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kuopan 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Nurmen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Nurmen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nurmen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Nurmen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 70 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 30.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 6) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 6) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 7) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 7) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 8) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 8) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 9) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 9) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 10) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 10) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 1) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 2) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen 1) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 98 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen 2) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen 4) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 8. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 47/5/2005

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 § sekä 92 a — 92 g § hyväksytään keskustelutta.

92 h §

Keskustelu:

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 92 h §, erikoisesti sen 1 momentti, saisi vastalauseessa olevan muodon.

Lasse Virén /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Pulliaisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Lasse Virénin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

92 i — 92 n § ja 6 luvun otsikko, 103 ja 105 a § ja 8 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Hauskaa vappua!

Täysistunto lopetetaan kello 13.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​