Täysistunnon pöytäkirja 48/2007 vp

PTK 48/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

48. PERJANTAINA 14. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.9. edustajat

 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

15.—19.9. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

17. ja 18.9. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

17.—20.9. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Tuija Nurmi /kok

17.9.—10.10. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Tuula Haataisen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen suureen valiokuntaan ja valtiovarainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä ja tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Heli Paasio sekä

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Sinikka Hurskainen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Kansliatoimikunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Jutta Urpilainen vapautusta kansliatoimikunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sirpa Paatero vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Tuula Haataisen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäsen.

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä syyskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 13. päivänä syyskuuta 2007 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut liikenneministeri Anu Vehviläisen ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren ilmoitukset muutoksista heidän aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan (VN 4/2007 vp).

__________

Hallituksen esityksen HE 46/2007 vp siirto

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokuntaan 12.9.2007 pidetyssä istunnossa lähetetty hallituksen esitys HE 46/2007 vp laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta siirrettäisiin käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Sopimus hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2007 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Sopimus hyväksyttiin.

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Pertti Hemmilä ehdottanut, että asia pannaan pöydälle tiistaina 25. päivänä syyskuuta pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Hemmilän ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle tiistaina 25. päivänä syyskuuta pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen