Täysistunnon pöytäkirja 49/2001 vp

PTK 49/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. PERJANTAINA 27. HUHTIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Leea Hiltunen /skl
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /skl
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.4. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.4. edustajat

 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.4. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 40—62/2001 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kuntien talouden ja palveluiden turvaaminen

Välikysymys  VK 2/2001 vp

Äänestys

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Pekkarisen ym. välikysymyksestä n:o 2, joka koskee kuntien talouden ja palveluiden turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Pekkarinen ed. Kalliksen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen opposition välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallituksella ei ole halua tasoittaa kuntien välistä eriarvoisuutta eikä turvata kuntalaisille tasavertaisia palveluja maan eri osissa, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Pekkarisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2000 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kerola ed. Rauhalan kannattamana ehdottanut vastalauseen 1 mukaisen lausuman hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Nyt on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kerolan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen