Täysistunnon pöytäkirja 49/2005 vp

PTK 49/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. TIISTAINA 3. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Antero Kekkonen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.5. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk

3. ja 4.5. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.5. edustaja

 • Antero Kekkonen /sd

3. ja 4.5. edustajat

 • Timo Soini /ps
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Irina Krohn /vihr
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko tielaitosuudistuksesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Liikenne- ja viestintäministeri Luhtasen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja selonteko lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Euroopan unionin ympäristörikospuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi, ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 26/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 30/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​