Täysistunnon pöytäkirja 49/2007 vp

PTK 49/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

49. TIISTAINA 18. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Astrid Thors /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Katri Komi /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.9. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Holmlund /kok

18. ja 19.9. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Astrid Thors /r

18.9.—10.10. edustaja

 • Juha Hakola /kok

__________

Edustajan nimenmuutos

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Tommy Taberman on 13. päivänä syyskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hänen sukunimensä on Kainuun maistraatin 3. päivänä elokuuta 2007 tekemällä päätöksellä muuttunut Tabermanniksi.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä ed. Raimo Vistbacka ja

talousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Pentti Oinonen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 19. päivänä syyskuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 7.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on kansliatoimikunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Heli Paasio.

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Jacob Söderman,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Jacob Söderman,

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Heli Paasio,

tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Sinikka Hurskainen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Heli Paasio sekä

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Tuula Peltonen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Sinikka Hurskainen.

3) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Eero Heinäluoma.

4) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valituksi on tullut ehdokaslistan mukaisesti ed. Merja Kuusisto.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksyttiin.

5) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin viime torstaina pidetyssä täysistunnossa.

PTK 47/3/2007

Puhemiesneuvoston 11.9.2007 tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään ryhmäpuheenvuoroilla, joiden pituus on enintään 15 minuuttia.

Ryhmäpuheenvuorojen ja niiden jälkeen käytävän debatin jälkeen keskustelu jatkuu etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin myös ministerin puheenvuoro on enintään 5 minuutin pituinen.

Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6)—30) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 50/3/2007

6) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys laiksi sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen