Täysistunnon pöytäkirja 5/2010 vp

PTK 5/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

5. TIISTAINA 9. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.00—15.29 ja 16.58—17.59) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.29—16.58 ja 17.59—19.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 44 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Esko Ahonen /kesk (e)
 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Mikko Kuoppa /vas (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Hannes Manninen /kesk (14.15)
 • Juha Hakola /kok (15.08)
 • Suvi Lindén /kok (15.52)
 • Raija Vahasalo /kok (19.16)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 4.2.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 1—3/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 1 lakivaliokunnan,

asiasta U 2 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 3 sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2010 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen antaa pääministeri Matti Vanhanen ilmoituksen hallituksen politiikasta vuonna 2010 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään valtiopäivien avauskeskustelu.

Keskustelu alkaa ryhmäpuheenvuorokierroksella, jossa puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja valtiovarainministeri Jyrki Kataisen puheenvuoron jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 §:n ja puoluelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 267/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 5.2.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 4/2/2010

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 270/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 271/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 272/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 274/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain ja Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 275/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 276/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi verotililain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 282/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 283/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 284/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 285/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 286/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 287/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 288/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi CE-merkintärikkomuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 289/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 37 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

18) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

19) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2008

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 10.2.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​