Täysistunnon pöytäkirja 50/2001 vp

PTK 50/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. KESKIVIIKKONA 2. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Leena Rauhala /skl
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Janina Andersson /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.5. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Paavo Lipponen /sd

2. ja 3.5. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.5. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

2.—4.5. edustaja

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.5. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Leena Rauhala /skl

2.—4.5. edustaja

 • Olli-Pekka Heinonen /kok

__________

Ilmoitus eräiden lakien vahvistamatta jättämisestä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella jättänyt 27. päivänä huhtikuuta 2001 vahvistamatta hallituksen esityksen n:o HE 27/1999 vp pohjalta hyväksytyt lain rikoslain muuttamisesta, lain yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja lain ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta. Perustuslain 77 §:n 2 momentin mukaan vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Asiaa koskeva hallituksen kirjelmä on jaettu edustajille (VJL 3/2001 vp).

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 26. päivänä huhtikuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat n:ot U 23—25/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian n:o U 23 osalta lakivaliokunnan sekä

asioiden n:ot U 24 ja 25 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen ja talousvaliokunnan mietinnössään ehdottamien kahden uuden lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 40/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi hukkakauran torjunnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi viestintähallinnosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​