Täysistunnon pöytäkirja 50/2007 vp

PTK 50/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. KESKIVIIKKONA 19. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Astrid Thors /r
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 11 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Hakola /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.9. edustajat

 • Jari Leppä /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Paula Risikko /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Pentti Oinonen ja

talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Raimo Vistbacka.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Vehviläinen ja Vapaavuori)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 13. päivänä syyskuuta 2007 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat liikenneministeri Anu Vehviläisen ja asuntoministeri Jan Vapaavuoren ilmoitukset muutoksista heidän aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 49/5/2007

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—28) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 51/1/2007

4) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä valtiovarainministeriöön koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys vuoden 2008 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi tuloveroperusteita koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys arvopapereiden verottamiseen liittyvien eräiden säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laeiksi elintarvikelain muuttamisesta ja Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen