Täysistunnon pöytäkirja 50/2008 vp

PTK 50/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. TIISTAINA 13. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jacob Söderman /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.—16.5. edustaja

 • Ben Zyskowicz /kok

13.5. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk

13. ja 14.5. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

13.—15.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jacob Söderman /sd
 • Tapani Tölli /kesk

13.—16.5. edustajat

 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.—23.5. edustaja

 • Risto Autio /kesk

13.5. edustajat

 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Elsi Katainen /kesk

13.—16.5. edustaja

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varapuheenjohtaja

Puhemies:

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 6.5.2008 valinneet varapuheenjohtajakseen ed. Arja Karhuvaaran.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 8.5.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 20, 21/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 20 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 21 liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ainoassa käsittelyssä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta yleissopimuksista, varaumien tekemisestä ja ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotusten hyväksymisestä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimukset, varaumien tekeminen ja ilmoituksen antaminen hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Lakialoite laiksi turvatoimista eduskunnassa ja laiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 ja 19 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 5/2008 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta, maa-aineslain muuttamisesta ja pelastuslain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 4/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä täysistunnossa.

PTK 49/1/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 27/2008 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6)  Laki työntekijän eläkelain 82 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2008 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 35/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2008 vp

Lakialoite  LA 29, 32/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen