Täysistunnon pöytäkirja 50/2009 vp

PTK 50/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. PERJANTAINA 8. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Juha Hakola /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (13.16)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.5. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk

11. ja 12.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Johannes Koskinen /sd
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.5. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 8.5.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 63—68/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 111, 224, 248, 251—253, 256, 260—263, 265, 268—275, 277—293, 296—298, 308/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Merikukka Forsiuksen ja varajäseneksi ed. Sampsa Katajan.

2) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2009 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 7.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 49/2/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

12 a §

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että 12 a § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsisi, että kunnat saisivat 15 prosenttia yhteisöveron tuotosta lisää.

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 12 a § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3. Tosin se on aivan sama kuin ed. Kuopan esittämä.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Heli Paasion ehdotusta.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 1, joka tarkoittaa sitä, että kuntien ja myös seurakuntien osuutta nostetaan.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Heli Paasio on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus ja ed. Heli Paasion ehdotus ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta niitä vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ja ed. Heli Paasion ehdotuksista ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Mikko Kuopan ja ed. Heli Paasion ehdotukset äänin

jaa 146, ei 12; poissa 41.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ja ed. Heli Paasion ehdotuksista mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 95, ei 63; poissa 41.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain, mielenterveyslain sekä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttami- sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely joudutaan nyt suuren valiokunnan kokouksen vuoksi keskeyttämään. Jatketaan ensi tiistain täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 51/10/2009

5) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 12.5.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen