Täysistunnon pöytäkirja 50/2013 vp

PTK 50/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. KESKIVIIKKONA 8. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.05—14.44) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.44—15.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Reijo Hongisto /ps (e)
 • Susanna Huovinen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Mika Kari /sd (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Inkeri Kerola /kesk (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Mikko Savola /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Sampsa Kataja /kok (14.53)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on tänään 8.5.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 45—49/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 187, 206, 265, 270—272, 274, 283, 286, 287, 290—293, 298, 302, 303, 307, 335/2013 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä Susanna Huovinen,

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä Jouni Backman ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä Maarit Feldt-Ranta.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 14.5.2013 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 14.5.2013 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2012 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 7.5.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 49/1/2013

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan perusteluja koskevan ehdotuksen: "Selonteossa korostetaan aiempaa voimakkaammin Natoa turvallisuuspolitiikan transatlanttisen suhteen kulmakivenä, Yhdysvaltojen sotilaallisena läsnäolona Euroopassa. Saman logiikan mukaan Suomen jäsenyys Natossa olisi sisällöltään ennen kaikkea sotilasliitto Yhdysvaltojen kanssa. Suomelle se merkitsisi vaikutusmahdollisuuksien heikkenemistä omaan turvallisuusasemaamme sekä velvoitteita ja osallisuutta kriiseihin ja sotiin kaukana oman maan rajojen ulkopuolella. Siksi jäsenyys Natossa ei ole Suomen etujen mukaista."

Lisäksi on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "EU:n Lissabonin sopimuksen yhteisvastuulausekkeen ja keskinäistä avunantoa koskevan velvoitteen edellyttämä kansallisen lainsäädännön muuttaminen ei saa merkitä Suomen puolustusta koskevan lainsäädännön sopeuttamista Naton poliittis-sotilaallisiin rakenteisiin, joihin unionin jäsenmaiden enemmistö on Naton jäsenmaina sitoutunut. Suomen on jatkossakin huolehdittava sotilasliittoon kuulumattomana maana puolustusvoimiensa voimankäyttöä koskevasta itsenäisestä päätäntävallasta."

Edelleen on Markus Mustajärvi Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt ehdotuksen, että eduskunta hyväksyy seuraavat kaksi kannanottoa:

"1. Eduskunta edellyttää, että jos Suomi osallistuu Islannin ilmatilan valvontaoperaatioon, se ei saa johtaa siihen, että osallistumispäätöstä käytetään perusteena Suomen osallistumiselle jonkin muun sotilasliittoon kuuluvan maan tai alueen, esimerkiksi Baltian alueen, ilmavalvontaoperaatioihin."

"2. Eduskunta toteaa, että Suomi on liittoutumaton maa niin kauan, kun se ei ole sotilasliiton jäsen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin äänestetään Jyrki Yrttiahon perusteluja koskevasta ehdotuksesta sekä tämän jälkeen Jyrki Yrttiahon kannanottoa koskevasta ehdotuksesta ja Markus Mustajärven kannanottoa koskevista 1. ja 2. ehdotuksesta kustakin erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon perusteluja koskevasta ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 152, ei 2; poissa 45.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 151, ei 2; poissa 46.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven 1. ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 152, ei 2; poissa 45.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven 2. ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 149, ei 3, tyhjiä 1; poissa 46.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

__________

Kauko Tuupainen /ps:

Arvoisa puhemies! Ensimmäisessä äänestyksessä oli tarkoitus äänestää "jaa", mutta painonappi ei toiminut.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Merkitään.

__________

2) Eduskunnan perusteltu lausunto Euroopan unionin toimielimille toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta ehdotukseen direktiiviksi merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon puitteista

Ainoa käsittely

Muu asia  M 6/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta antaa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa tarkoitetun perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta.

Eduskunta päätti antaa perustellun lausunnon toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta suuren valiokunnan mietinnön mukaisena.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 39/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain ja säteilylain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2013 vp

Lakialoite  LA 37/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 36/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 14.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen