Täysistunnon pöytäkirja 50/2014 vp

PTK 50/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

50. TIISTAINA 13. TOUKOKUUTA 2014

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.04).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Harri Jaskari /kok
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Pentti Kettunen /ps (e)
 • Krista Kiuru /sd
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Outi Mäkelä /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Jaana Pelkonen /kok (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Pekka Ravi /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.21)
 • Jukka Kopra /kok (14.29)
 • Krista Kiuru /sd (14.32)
 • Harri Jaskari /kok (15.03)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.5.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 54—61/2014 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.5.2014 antanut eduskunnalle selonteon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä (VNS 5/2014 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 30.4.2014 antanut eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2013 (K 12/2014 vp) ja eduskunnan pankkivaltuutetut ovat 21.3.2014 antaneet eduskunnalle kertomuksen vuodesta 2013 (K 13/2014 vp).

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.5.2014 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 20, 21/2014 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 20 hallintovaliokunnan ja

asiasta U 21 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2014 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on Tapani Tölli ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 20.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Tapani Töllin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 20.5.2014 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi standardisoimislain ja teknisten määräysten ilmoitusmenettelyä koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan konsortiosopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.5.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​