Täysistunnon pöytäkirja 51/2005 vp

PTK 51/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

51. TIISTAINA 10. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Jari Leppä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.5. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Ilkka Taipale /sd

10. ja 11.5. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Maija Perho /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Harry Wallin /sd

10.—18.5. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.5. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

10. ja 11.5. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 4. päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 17/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ETYJ:n Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että kirjelmän ohella viime huhtikuun 15. päivältä on eduskunnalle saapunut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus järjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004 (K 4/2005 vp). Tämä eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 52/1/2005

3) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä valtiovarainvaliokunnan mietinnön kymmeneen ensimmäiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi maa-aineslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Laki maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 39/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

7) Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2005 vp (Ben Zyskowicz /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki perintö- ja lahjaverolain 11 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Valtioneuvoston selonteko työelämästä

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen