Täysistunnon pöytäkirja 52/2004 vp

PTK 52/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. TIISTAINA 4. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pia Viitanen /sd
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Kimmo Kiljunen /sd

  __________

  ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

  1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005—2008

  Palautekeskustelu

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2004 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietinnössään selonteosta ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

  Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Varsinaiset ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia, ja edustajien etukäteen varaamien puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 53/1/2004

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  2) Hallituksen esitys Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen hyväksymisestä

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 64/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

  3) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän välillä maantien rakentamisesta maantieliikenteen turvaamiseksi Nuijamaan kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Suomen tasavalta) ja Brusnitshnojen kansainvälisen maantieliikenteen rajanylityspaikan (Venäjän federaatio) välillä liittyen Nuijamaan rajanylityspaikan siirtämiseen tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 65/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

  Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

  4) Hallituksen esitys Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen sekä Suomen ja Saksan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä, laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 66/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  5) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 67/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

  6) Hallituksen esitys laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 35 §:n muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 68/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  7) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 69/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  8) Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 70/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

  9) Hallituksen esitys laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 71/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

  10) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 72/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

  11) Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten hyväksymisestä ja laiksi liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 73/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

  12) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 74/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  13) Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

  Lähetekeskustelu

  Hallituksen esitys  HE 75/2004 vp

  Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

  14) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 48/2004 vp

  Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Keskustelua ei synny.

  Lakiehdotus hyväksytään.

  Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

  Asia on loppuun käsitelty.

  15) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 181/2003 vp

  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2004 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

  Täysistunto lopetetaan kello 19.43.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​