Täysistunnon pöytäkirja 52/2005 vp

PTK 52/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. KESKIVIIKKONA 11. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Valto Koski /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Irina Krohn /vihr
 • Matti Ahde /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Eva Biaudet /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11. ja 12.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Heli Paasio /sd

11.—13.5. edustajat

 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.—20.5. edustaja

 • Timo Soini /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.5. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Matti Väistö /kesk

Ensimmäinen varapuhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

11.—20.5. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 51/2/2005

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Pekka Kuosmasen kannattamana tehnyt seuraavat kaksi lausumaehdotusta:

1) "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin verotuskustannusten jakoperusteiden muuttamiseksi niin, että jako paremmin vastaa veronsaajien tuottoa."

2) "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin verojen ennakonpidätyksestä ja niiden tilittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi työnantajille."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Bjarne Kalliksen 1) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 1) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 61.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Bjarne Kalliksen 2) ehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 2) ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 56.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko työelämästä

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 4 valtioneuvoston työelämäselonteosta.

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyy työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Eduskunta hyväksyy mietintöön sisältyvät seitsemän lausumaehdotusta.

Eduskunta hyväksyy mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön saattamisesta valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 280/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2005 vp

Lakialoite  LA 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2004

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 20.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen