Täysistunnon pöytäkirja 52/2013 vp

PTK 52/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

52. KESKIVIIKKONA 15. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—14.50), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.50—17.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.00—17.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (e)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mika Kari /sd
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Päivi Lipponen /sd (e)
 • Markus Lohi /kesk (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Mika Niikko /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Sari Sarkomaa /kok (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (14.40)
 • Päivi Räsänen /kd (17.50)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytää Mari Kiviniemi vapautusta eduskunnan pankkivaltuuston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 16.5.2013 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan tilintarkastajat ovat 18.4.2013 antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012 (K 10/2013 vp), tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012 (K 11/2013 vp) sekä tilintarkastuskertomuksen Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2012 (K 12/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 13/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 14.5.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 51/10/2013

Keskustelussa on Ville Vähämäki Martti Mölsän kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että lakia sovellettaessa ei luoda kohtuuttomia toimintaedellytyksiä, jotka uhkaisivat olemassa olevaa biojalostusteollisuutta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 38; poissa 49.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiovarainministeri Urpilaisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 3 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Jos keskustelun aikana tehdään ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille, siitä äänestetään. Eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan, jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 54/1/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Eduskunnan tiedonsaanti Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä

Ainoa käsittely

Muu asia  M 7/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään mietintöön sisältyvästä kannanotosta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 42/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 3/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 16.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 16.5.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​