Täysistunnon pöytäkirja 53/2002 vp

PTK 53/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. TORSTAINA 2. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Kalervo Kummola /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Irina Krohn /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2. ja 3.5. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai isyysloman vuoksi:

2.5. edustaja

 • Marjatta Vehkaoja /sd

2. ja 3.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Juha Rehula /kesk (isyysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.5. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Mikko Immonen /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

2. ja 3.5. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Matti Huutola /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Jukka Mikkola /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Ilkka Taipale /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 25. päivänä huhtikuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 19—21/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3.

Mietintö ja siihen sisältyvät ponnet hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 34/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 30/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 54/2/2002

6) Hallituksen esitys laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 5/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 22.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen