Täysistunnon pöytäkirja 53/2004 vp

PTK 53/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. KESKIVIIKKONA 5. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.5. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.5. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr

5.—7.5. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.5. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Valto Koski /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr

5. ja 6.5. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005—2008

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta, joka koskee valtiontalouden kehyksiä vuosille 2005—2008.

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietinnössään n:o 3 selonteosta ehdottama lausunto. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 52/1/2004

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Kari Uotila on ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 2 mukaiset 1.—9. lausumaehdotuksen.

Ed. Pekka Kuosmanen on ed. Jari Koskisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 3 mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen.

Ed. Irina Krohn on ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ed. Krohnin ehdotusta ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Muista ehdotuksista työllisyyttä koskevat ed. Uotilan 8) ehdotus, ed. Kuosmasen 1) ehdotus ja ed. Kalliksen ehdotus ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Kuosmasen 1) ehdotuksen ja ed. Uotilan 8) ehdotuksen välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Kalliksen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Kuosmasen 1) ehdotuksen ja ed. Uotilan 8) ehdotuksen välillä

Ed. Kuosmasen 1) ehdotus "jaa", ed. Uotilan 8) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kuosmasen 1) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksen ja ed. Kuosmasen 1) ehdotuksen välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", ed. Kuosmasen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 72 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 33.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 62 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 6) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 6) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 7) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 7) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Uotilan 9) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Uotilan 9) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 35.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta ja mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvän ehdotuksen mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuus, "Välittävä, kannustava ja luova Suomi - katsaus tietoyhteiskuntamme haasteisiin"

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 10/2004 vp (Jyrki Katainen /kok ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on ajankohtaiskeskustelu suomalaisen tietoyhteiskunnan tulevaisuudesta. Esittelypuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Jyrki Katainen ja liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 15 minuuttia.

Esittelypuheenvuorojen jälkeen käytävässä nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ennen istuntoa varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2004 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​