Täysistunnon pöytäkirja 53/2007 vp

PTK 53/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

53. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 59 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Bjarne Kallis /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.9. edustajat

 • Claes Andersson /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok

25. ja 26.9. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

25.—27.9. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr

25.9.—3.10. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.9. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Tanja Saarela /kesk

__________

Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunta on 21. syyskuuta 2007 pitämässään kokouksessa valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Jacob Södermanin.

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 20. päivänä syyskuuta 2007 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 25, 26/2007 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 25 osalta talousvaliokunnan sekä

asian U 26 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto. 14.9.2007 pidetyssä täysistunnossa asia pantiin pöydälle tämän päivän täysistuntoon.

PTK 48/3/2007

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

13) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 54/1/2007

15) Hallituksen esitys Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon hyväksymisestä ja laiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 36/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19)  Hallituksen esitys Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20)  Hallituksen esitys Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21)  Hallituksen esitys Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22)  Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2007 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen