Täysistunnon pöytäkirja 54/2001 vp

PTK 54/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TIISTAINA 8. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.5. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

8. ja 9.5. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pehr Löv /r
 • Pirkko Peltomo /sd

8.—11.5. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.5. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.5. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Tuija Nurmi /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Urpilainen /sd

8. ja 9. 5. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Tero Mölsä /kesk

8.—10.5. edustaja

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr

8.—11.5. edustaja

 • Johannes Leppänen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössä ehdotetut toinen ja kolmas lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 185/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että päiväjärjestyksen 7) asiana oleva, hallituksen esitystä n:o 197/1999 vp arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi täydentävä hallituksen esitys n:o 65/2001 vp lähetetään hallintovaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on. Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2001 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 7/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 16. päivänä toukokuuta pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2000 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen