Täysistunnon pöytäkirja 54/2002 vp

PTK 54/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. PERJANTAINA 3. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mikkola /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.5. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

3.5. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

3.5.—31.12. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.5. edustajat

 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 61—63/2002 vp.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kirjelmän ohella viime maaliskuun 13. päivältä on eduskunnalle saapunut Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001 (K 7/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi (PNE 1/2002 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 244, 251, 257, 263, 267, 270, 278/2002 vp.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 29. päivänä huhtikuuta 2002 päivätyillä kirjelmillä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesti eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion, apulaisoikeusasiamies Ilkka Raution ja apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen antamat selvitykset sidonnaisuuksistaan. Nämä selvitykset ovat nähtävillä keskuskansliassa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun lakivaliokunnan ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Wallin ja

työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Soininvaara.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 53/5/2002

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. Kerolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Siltä varalta, että lakiehdotukset hyväksytään, on ed. Kankaanniemi ed. L. Hiltusen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkoin seuraa lain vaikutuksia erityisesti niiden perheiden osalta, joissa toinen vanhemmista vaihtaa sukupuolta ja joissa on alaikäisiä lapsia, ja ongelmien ilmetessä ryhtyy tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin lasten aseman turvaamiseksi."

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 67 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 26.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 67 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 31.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymistä siltä osin kuin pöytäkirja kuuluu Suomen toimivaltaan, sekä toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Suomen vuotuisia kasvihuonepäästöjen määriä koskevan ilmoituksen antamista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Kehotan edustajia rauhoittumaan. Heti kun sali rauhoittuu, alkaa keskustelu. Kehotan edustajia käymään yksityiset keskustelut salin ulkopuolella.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 56/x/2002

4) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​