Täysistunnon pöytäkirja 54/2007 vp

PTK 54/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. KESKIVIIKKONA 26. SYYSKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 52 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Tanja Saarela /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Esa Lahtela /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Jari Koskinen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.9. edustaja

 • Jyri Häkämies /kok

26. ja 27.9. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Petri Salo /kok
 • Minna Sirnö /vas

26.—28.9. edustajat

 • Paula Risikko /kok
 • Stefan Wallin /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.9. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Tanja Saarela /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 41/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 53/14/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

4 luvun 1 ja 8 § ja luvun otsikko, 6 luvun 11 ja 14 § ja luvun otsikko sekä 8 luvun 1 § ja luvun otsikko hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

9 luvun 12 §

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 12 § saa sen muodon, joka on vastalauseissa 1 ja 2, mikä tarkoittaa sitä, että ottovanhempien vanhempainpäivärahakausi pidennetään saman pituiseksi kuin muidenkin vanhempien.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Päivi Räsänen on ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseiden 1 ja 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 9 luvun 12 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 89, ei 49; poissa 61.

( Ään. 1 )

9 luvun otsikko sekä 11 luvun 10 a § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys 95. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työsuhdetta koskevan suosituksen johdosta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Kansainvälisen työjärjestön suosituksen nro 198 ottamista tarpeellisin osin huomioon tulevassa lainsäädännössä.

Keskustelua ei syntynyt.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnanvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6)  Hallituksen esitys Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7)  Hallituksen esitys Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8)  Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Laki hehkulamppujen myynnin kieltämisestä

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2007 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Ed. Jari Koskinen merkittiin läsnä olevaksi.

__________

10) Laki rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja 21 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2007 vp (Lyly Rajala /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

11) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2007 vp (Kyösti Karjula /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

12) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2007 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

13) Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2007 vp (Outi Mäkelä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

14) Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2007 vp (Valto Koski /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2007 vp (Valto Koski /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen