Täysistunnon pöytäkirja 54/2008 vp

PTK 54/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TIISTAINA 20. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Timo Heinonen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Heli Järvinen /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Håkan Nordman /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Timo Heinonen /kok
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20. ja 21.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Matti Kauppila /vas
 • Jari Leppä /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Sanna Perkiö /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Petri Salo /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.5. edustajat

 • Ulla Karvo /kok
 • Marjaana Koskinen /sd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 15.5.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 22—24/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009—2012

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 2 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvoston suosituksen mukaan myös keskustelun aikana pyydettävät puheenvuorot ovat kestoltaan enintään 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/1/2008

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2008 vp

Lakialoite  LA 29, 32/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/2/2008

3) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/3/2008

4) Hallituksen esitys Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 35/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

12) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 13) ja 14) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

13) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 53/2/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.30.

Täysistunto lopetettiin kello 22.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen