Täysistunnon pöytäkirja 54/2009 vp

PTK 54/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. TIISTAINA 19. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.05—15.26 ja 17.32—19.27) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.26—17.32 ja 19.27—20.38).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Heidi Hautala /vihr (14.22)
 • Sinikka Hurskainen /sd (14.27)
 • Pekka Haavisto /vihr (16.42)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (17.17)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok

19. ja 20.5. edustaja

 • Arja Karhuvaara /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

19.5. edustaja

 • Janina Andersson /vihr

19. ja 20.5. edustaja

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 13.5.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 37, 38/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 37 lakivaliokunnan ja

asiasta U 38 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on 15.5.2009 antanut eduskunnalle Valtion tilinpäätöskertomuksen vuodelta 2008 (K 11/2009 vp).

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 18.5.2009 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta (K 12/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Asia pantiin pöydälle 14.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/6/2009

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Asia pantiin pöydälle 12.5.2009 pidetyssä täysistunnossa. Puhemiesneuvosto oli ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

PTK 51/15/2009

Puhemiesneuvosto on tänään tarkistanut ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jyrki Yrttiaho ed. Esa Lahtelan kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Jyrki Yrttiahon ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi asuntosäästöpalkkion maksamisesta vuosina 2009—2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/1/2009

13) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 49 ja 82 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 20.5.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen