Täysistunnon pöytäkirja 54/2013 vp

PTK 54/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

54. PERJANTAINA 17. TOUKOKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.01—13.33).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Juho Eerola /ps (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Jari Leppä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Janne Sankelo /kok (s)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.5.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 50, 51/2013 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.5.2013 antanut eduskunnalle selonteon elintarviketurvallisuudesta 2013—2017 (VNS 5/2013 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 156, 246, 264, 275, 284, 285, 288, 289, 294—297, 299—301, 305, 306, 308, 311, 312, 314, 315, 323, 325, 327, 330, 333, 337—339, 343/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu tiedonannosta päättyi 15.5.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 52/2/2013

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Juho Eerola Hanna Mäntylän kannattamana: "Saatuaan valtioneuvoston tiedonannon eduskunta ei hyväksy siinä esitettyä ERVV:n varainhankinnalle annetun takausajan pidennystä ja toteaa, että tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Paula Lehtomäki Mauri Pekkarisen kannattamana: "Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisen taustalla on Kreikan toisen tukipaketin lainaehtojen muuttaminen, mikä pidentää merkittävästi Suomen takausvastuiden kestoa. Lainaehtojen muutokset ja takausvastuiden pidentäminen eivät luo uskottavia edellytyksiä Kreikan selviytymiselle taloudellisesti kestävälle uralle. Eduskunta katsoo Kataisen hallituksen kasvattavan Suomen riskejä euroalueen kriisinhoidossa ja toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Juho Eerolan ehdotuksesta Paula Lehtomäen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Juho Eerolan ehdotuksesta Paula Lehtomäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Paula Lehtomäen ehdotuksen äänin

jaa 136, ei 38; poissa 25.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Paula Lehtomäen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 103, ei 70; poissa 26.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle vuosilta 2011 ja 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 55/12/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 21/2013 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 5/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 1/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 21.5.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​