Täysistunnon pöytäkirja 55/2004 vp

PTK 55/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. PERJANTAINA 7. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.5. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

8.—16.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.5. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.5. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Pertti Salovaara /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 81—89/2004 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vapaaehtoisten eläkevakuutusten tuloverotusta koskevien säännöksien uudistamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tätä asiaa koskeva keskustelu suoritetaan niin, että ministeri Kalliomäki käyttää ensin puheenvuoron, jonka jälkeen asiasta käydään ripeätahtinen debatti, joka siis tarkoittaa minuutin maksimissaan kestävien puheenvuorojen käyttämistä.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 56/1/2004

2) Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kielloista tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen 1 artiklan muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 33/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Euroopan eteläisen observatorion (European Southern Observatory, ESO) välisen liittymissopimuksen hyväksymiseksi ja Suomen liittymiseksi ESO:n perustamista koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään rahoituspöytäkirjaan ja ESO:n erioikeuksia ja -vapauksia koskevaan pöytäkirjaan sekä laiksi näiden sopimusjärjestelyjen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa Itämeren alueen koealuerahastosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi vesihuollon tukemisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 8/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen