Täysistunnon pöytäkirja 55/2005 vp

PTK 55/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. TIISTAINA 17. TOUKOKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Lämsä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.5. edustaja

 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

17. ja 18.5. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

17.—20.5. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sari Essayah /kd
 • Christina Gestrin /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.5. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.5. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

17. ja 18.5. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

17.—20.5. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 12. päivänä toukokuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 18/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Puolan välisen energiansäästöä ja ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys maantielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2005 vp

Lakialoite  LA 15/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 19/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2005 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä mietinnön ensimmäisessä ponnessa mainitun pöytäkirjan hyväksymisestä siltä osin, kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, sekä toisessa ponnessa mainitun pöytäkirjan hyväksymisestä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Kansainväliset velvoitteet hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 34/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen