Täysistunnon pöytäkirja 55/2006 vp

PTK 55/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. TIISTAINA 16. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.5. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

16. ja 17.5. edustajat

 • Esko Kurvinen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd

16.—19.5. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.5. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk

16.—21.5. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.5. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Martin Saarikangas /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r

16.—19.5. edustaja

 • Pia Viitanen /sd

__________

Ed. Irina Krohnin edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Irina Krohn on eduskunnalle osoittamassaan, 12. päivänä toukokuuta 2006 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 1. päivästä elokuuta 2006 lukien tultuaan valituksi Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtajaksi. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Krohnin pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ed. Irina Krohnille myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 1. päivästä elokuuta 2006 lukien.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 5. päivältä huhtikuuta 2006 on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005 (K 8/2006 vp). Tämä kertomus on saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 5. päivältä huhtikuuta 2006 on eduskunnalle saapunut eduskunnan tilisäännön 19 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2005 (K 9/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan pankkivaltuutetut

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sirkka-Liisa Anttila vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 17. päivänä toukokuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007—2011

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan kannanotosta valtioneuvoston selonteosta, joka koskee valtiontalouden kehyksiä vuosille 2007—2011. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 4, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan kannanoton sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 54/1/2006

Keskustelussa on ed. Kimmo Sasi ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaiset neljä lausumaehdotusta.

Ed. Mikko Immonen on ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaiset viisi lausumaehdotusta.

Ed. Anni Sinnemäki on ed. Tuija Braxin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 4 mukaiset kuusi lausumaehdotusta.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaiset neljä lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Nyt on päätettävä tehdyistä ehdotuksista. Ed. Sinnemäen kunnille maksettavaa valtionosuuden erilliskorvausta koskeva, vastalauseeseen 4 sisältyvä 2. lausumaehdotus, ed. Kalliksen vastalauseeseen 3 sisältyvä 1. lausumaehdotus ja ed. Sasin vastalauseeseen 1 sisältyvä 1. lausumaehdotus ovat vastakkaiset. Teen niiden osalta seuraavan äänestysesityksen:

Ensin äänestetään ed. Sinnemäen vastalauseeseen 4 sisältyvästä 2. lausumaehdotuksesta ed. Kalliksen vastalauseeseen 3 sisältyvää 1. lausumaehdotusta vastaan. Sen jälkeen äänestetään tässä äänestyksessä voittaneesta lausumaehdotuksesta ed. Sasin vastalauseeseen 1 sisältyvää 1. lausumaehdotusta vastaan ja lopuksi tässä äänestyksessä voittaneesta lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.

Ed. Kalliksen vastalauseeseen 3 sisältyvä 2. lausumaehdotus ja ed. Sasin vastalauseeseen 1 sisältyvä 4. lausumaehdotus ovat niin ikään vastakkaiset. Niiden osalta teen seuraavan äänestysesityksen: Ensin äänestetään ed. Kalliksen vastalauseeseen 3 sisältyvästä 2. lausumaehdotuksesta ed. Sasin vastalauseeseen 1 sisältyvää 4. lausumaehdotusta vastaan ja lopuksi tässä äänestyksessä voittaneesta lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.

Muut lausumaehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Kunnille maksettava valtionosuuden erilliskorvaus

1) Äänestys ed. Kalliksen 1) ja ed. Sinnemäen 2) ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen 1) ehdotus "jaa", ed. Sinnemäen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 47 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen 1) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Sasin 1) ja ed. Kalliksen 1) ehdotusten välillä

Ed. Sasin 1) ehdotus "jaa", ed. Kalliksen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 62 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sasin 1) ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Sasin 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Sasin 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Perustienpito ja rataverkko

1) Äänestys ed. Sasin 4) ja ed. Kalliksen 2) ehdotusten välillä

Ed. Sasin 4) ehdotus "jaa", ed. Kalliksen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 59 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 37.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Sasin 4) ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Sasin 4) ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Sasin 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Muut lausumaehdotukset

Äänestys ed. Sasin 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sasin 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 68 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 37.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sasin 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sasin 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 37 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 39.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Immosen 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Immosen 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 38.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 34 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 38.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 5) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 5) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 37.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Sinnemäen 6) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Sinnemäen 6) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 55 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 41.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton selonteon johdosta.

Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

2) Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään ensin nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen