Täysistunnon pöytäkirja 55/2009 vp

PTK 55/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

55. KESKIVIIKKONA 20. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.04—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—16.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Jacob Söderman /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Suvi Lindén /kok (14.20)
 • Jukka Mäkelä /kok (14.29)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.—26.5. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

25. ja 26.5. edustaja

 • Tapani Tölli /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.5. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Jacob Söderman /sd

25.5.—27.7. edustaja

 • Jouko Laxell /kok

__________

Kertomukset

Puhemies:

Eduskunnan tilintarkastajat ovat 1.4.2009 antaneet eduskunnalle tilintarkastuskertomukset eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008, Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008 sekä Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008 (K 5—7/2009 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Anni Sinnemäki vapautusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan ensi viikon tiistaina 26.5.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

Puhemies:

Täällä nyt valitetaan, ettei kuulu. Joko alkaa kuulua? Sehän on ainoastaan ja vain kohteliaisuutta muita kansanedustajia kohtaan, että sallitaan heidän kuulla ilmoitukset, eikö niin? Pidetään se mielessä kanssa.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan perjantaina 5.6.2009 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.9.2013. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjan ote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

Välikysymys 2/2009 vp: Työttömyyden kasvun pysäyttäminen ja nuorten työllistäminen

Puhemies:

Ed. Tarja Filatov ja 66 muuta edustajaa ovat 19.5.2009 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen työttömyyden kasvun pysäyttämisestä ja nuorten työllistämisestä (VK 2/2009 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Tarja Filatoville välikysymyksen esittämistä varten.

Tarja Filatov /sd:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnan puhemiehelle

Talouden taantuma Suomessa ja ulkomailla syvenee. Sekä vienti että tuonti ovat supistuneet voimakkaasti. Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 2009 tuotanto pieneni 10,8 prosenttia vuoden 2008 maaliskuusta. Teollisuustuotannosta on leikkautunut viidennes pois, rakennusalalla syöksy on vielä voimakkaampaa. Talouden lama on siirtymässä entistä selvemmin myös palvelualoille. Kuntatalouden vaikeudet kasvavat tänä ja ensi vuonna.

Hallituksen talouspoliittinen linja on perustunut tuloveron kevennyksille, ja niiden varaan hallitus on rakentanut pääasiallisen talouden elvytyksen. Talouden laman ja voimakkaan epävarmuuden aikana tehdyt veronkevennykset eivät ole lisänneet toivotussa määrin kulutusta tai kotimaista kysyntää. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan tehokkainta elvytystä ovat kuitenkin julkisten menojen tilapäinen lisäys, erityisesti julkiset investoinnit, ja kulutuskysyntää ylläpitävät toimet.

Finanssikriisi on muuttunut työllisyyskriisiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin talous- ja työmarkkinaennusteen mukaan kahden seuraavan vuoden aikana menetetään lähes kaikki se työllisyyden kasvu, joka viime vaalikaudella luotiin. Kun työttömyysaste maaliskuussa 2008 oli 6,4 prosenttia, oli se tämän vuoden maaliskuun lopussa noussut 8,3 prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyys nousee ensi vuonna jo 10 prosenttiin. Työllisten määrä laskee vuoden 2008 tasosta vuoteen 2010 mennessä yhteensä noin 150 000 hengellä.

Nuorten tilanne on huolestuttava: nuoria oli tämän vuoden maaliskuussa työttöminä 30 000 henkeä, mikä tarkoittaa noin 53 prosentin kasvua edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna. Erityisesti on kasvanut nuorten miesten työttömyys. On ennustettu, että nuorisotyöttömyys kasvaa edelleen jo kesään mennessä, koska vastavalmistuneiden on aiempaa vaikeampaa saada työtä.

Eri koulutusohjelmista on valmistunut työttömiksi useita tuhansia henkilöitä viime vuotta enemmän. Myös ammattiin valmistuminen on monen nuoren kohdalla vaarassa siksi, että työnantajat eivät talousvaikeuksiensa takia ota opiskelijoita harjoitteluun.

Lomautettuina on useita kymmeniä tuhansia ihmisiä. Lomautusten määrän ja keston ennakoidaan edelleen jatkavan kasvuaan ja muuttuvan irtisanomisiksi. Lisäksi iso osa irtisanomisista kohdennetaan selvästi ikääntyneisiin työntekijöihin. Suuri määrä alle 60-vuotiaita on varsin kevein perustein työnnetty ns. eläkeputkeen samaan aikaan, kun yleisenä tavoitteena on, että suomalaiset pysyisivät töissä nykyistä pidempään.

Toimenpiteet, jotka estävät nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvua, ovat nyt erittäin tärkeitä. Tätä vuotta ja myös vuotta 2010 koskevilla ratkaisuilla on olennaisia vaikutuksia laskusuhdanteen haitallisten jälkivaikutusten estämisessä. Jos työllisyyttä parantavia toimia ei heti tehdä, on vaarana, että meillä on muutaman vuoden päästä paljon pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä, syrjäytyneitä nuoria sekä tämän lisäksi ratkottavanamme väestön ikääntymisen tuomat haasteet.

Tässä hälyttävässä tilanteessa hallitus on myöntänyt työttömyyden hoitoon vähemmän määrärahaa kuin hyvän työllisyystilanteen aikana. Huolimatta muutamista hallituksen tänä keväänä tekemistä määrärahalisäyksistä määrärahat uhkaavat loppua kesken useissa TE-keskuksissa.

Hallituksen mukaan se antaa seuraavan lisätalousarvionsa syksyn budjettiriihen yhteydessä elokuussa. Uudet työllisyysmäärärahat olisivat siten alueilla käytettävissä aikaisintaan lokakuussa. Tämä on aivan liian myöhään. Jos työllisyysmäärärahoja lisätään vasta syksyllä, on työ- ja elinkeinokeskusten mahdotonta suunnitella toimintaansa pitkäjänteisesti.

Loppuvuosi näyttääkin työttömien aktivointitoimien osalta lohduttomalta. Määrärahojen puutteen vuoksi usean TE-keskuksen alueella on ongelmia esimerkiksi työnhakijoiden pääsyssä koulutukseen. Työ- ja elinkeinokeskukset ovat jo nyt sitoneet työllistämis- ja koulutustoimiin tarkoitetut määrärahat lähes sataprosenttisesti. Jos alueet eivät saa kesän aikana lisärahoitusta, toimenpiteet loppuvat ja avoin työttömyys uhkaa kasvaa todella voimakkaasti.

Työ- ja elinkeinotoimistojen resurssit ovat puutteelliset. TE-toimistot olivat ylikuormitettuja jo ennen taloustaantumaa mm. valtionhallinnon tuottavuusohjelman vuoksi. Taantumassa työttömien mahdollisuudet saada henkilökohtaista palvelua ovat entisestään heikentyneet. Monissa toimistoissa hoidetaan usein vain ns. alkupalvelut eli työnhaun uusiminen ja työttömyysturvan maksun käynnistäminen.

Nuoret tarvitsevat tukea työelämään pääsyssä. Nuorten yhteiskuntatakuu, jonka tarkoituksena on turvata koulutus-, työ- tai harjoittelupaikka alle 25-vuotiaille, ei toteudu. Jos työ- ja elinkeinotoimisto ei tarjoa juuri muuta palvelua kuin merkitsemisen työnhakijarekisteriin ja työttömyyskorvauksen, voi nuorten tilanne heiketä entisestään ja he saattavat jäädä kokonaan koulutuksen ja muiden työllistämistoimien tavoittamattomiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus korjata talouspolitiikkansa suunnan ja ryhtyä heti järeisiin toimiin työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi sekä antaa välittömästi eduskunnalle työllisyyttä ja erityisesti nuorten työllistymistä parantavia esityksiä?

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2009

 • Tarja Filatov /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Marko Asell /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Valto Koski /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Sari Palm /kd
 • Timo Soini /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 19.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 54/12/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

4 a §

Markus  Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 4 a § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa, ja se tarkoittaa työsuojeluviranomaisten toimintaedellytysten turvaamista.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

[Ään. 1 mitätöitiin käyttäjävirheen vuoksi ja toimitettiin uudestaan äänestyksessä 2.]

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 4 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 60; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 4 b §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

18 §

Markus  Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 18 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, ja se tarkoittaa, että valvonta- ja tietojensaantioikeus ulotetaan koskemaan myös lähetettyjä työntekijöitä.

Jukka Gustafsson /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 18 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 60; poissa 36.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 3. ja 4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston innovaatiopoliittinen selonteko eduskunnalle

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 5/2008 vp johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 214/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 51/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 26.5.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.01

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​