Täysistunnon pöytäkirja 56/2002 vp

PTK 56/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. KESKIVIIKKONA 8. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Pirjo-Riitta Antvuori /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Christina Gestrin /r
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Hannu Takkula /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.5. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Jari Vilén /kok

8.—14.5. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

8.5. edustaja

 • Paavo Lipponen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.5. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 252, 259, 262, 264, 271, 272, 276, 280, 281, 283, 284, 287, 288, 292, 296, 297, 299/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2002 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 55/2/2002

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Nousiaisen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin ed. Rehulan ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 26/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Kioton pöytäkirjan hyväksymistä, ja toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee taakanjakosopimusta. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2002 vp

Lakialoite  LA 7, 26, 29/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 17.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​