Täysistunnon pöytäkirja 56/2009 vp

PTK 56/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

56. TIISTAINA 26. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (14.02—14.31 ja 18.01—19.59), puhemies Sauli Niinistö (14.31—15.58 ja 19.59—20.14) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—18.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Ulla Karvo /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 7 edustajaa:

 • Tarja Tallqvist /kd (14.18)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (14.19)
 • Ulla Karvo /kok (15.28)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (17.22)
 • Heidi Hautala /vihr (17.25)
 • Minna Sirnö /vas (17.38)
 • Erkki Pulliainen /vihr (19.19)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.5. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Paula Risikko /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

26. ja 27.5. edustajat

 • Ilkka Kantola /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk

26.—28.5. edustaja

 • Risto Autio /kesk

26.—29.5. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Lyly Rajala /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.5. edustaja

 • Leena Rauhala /kd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 20.5.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 39—41/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 39 talousvaliokunnan,

asiasta U 40 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 41 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 20.5.2009 antanut eduskunnalle selonteon maaseutupolitiikasta (VNS 5/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Outi Alanko-Kahiluodon ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Johanna Karimäen.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko EU-politii-kasta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään suuren valiokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 4 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Jossakin sopivassa vaiheessa on sitten pitempi debatti ryhmäpuheenvuorojen jälkeen.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 57/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 57/2/2009

4) Hallituksen esitys patoturvallisuuslaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

9) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

10) Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

11) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

12) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2008 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 12/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 37/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 27.5.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​