Täysistunnon pöytäkirja 57/2002 vp

PTK 57/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. TIISTAINA 14. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Esko Helle /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Katja Syvärinen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Markku Rossi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.5. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kimmo Sasi /kok
 • Katja Syvärinen /vas

14. ja 15.5. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Raija Vahasalo /kok

14.—17.5. edustajat

 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Gunnar Jansson /r

14.—18.5. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.5. edustaja

 • Esko Helle /vas

14.—16.5. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.5. edustajat

 • Kari Kantalainen /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd

14. ja 15.5. edustajat

 • Esko Kurvinen /kok
 • Pauli Saapunki /kesk

14.—16.5. edustaja

 • Johannes Leppänen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2002 vp

Lakialoite  LA 7, 26, 29/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

2 a luvun 9 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 47 ei-ääntä,1 tyhjä; poissa 66.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 a luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

28 luvun 10 § ja luvun otsikko sekä 48 a luvun 1—3 § hyväksytään keskustelutta.

48 a luvun uusi 4 §, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiin lisätään uusi 4 §, joka saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että 48 a lukuun lisätään uusi 4 § vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö, jossa ei ole tätä pykälää, "jaa"; ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 82 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 66.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

48 a luvun 4—6 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta

 • 2. lakiehdotuksen 36, 72, 74—76, 78, 80 ja 82 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
 • 3. lakiehdotuksen 7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
 • 4. lakiehdotuksen 107—110, 112 ja 113 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike,
 • 5. lakiehdotuksen 7 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike sekä
 • 6. lakiehdotuksen 16 ja 18 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 1/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 31/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 95/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 241/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 5/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6)  Valtioneuvoston kuntoutusselonteko 2002

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain varsinaiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 32/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen