Täysistunnon pöytäkirja 57/2009 vp

PTK 57/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

57. KESKIVIIKKONA 27. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.55), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.55—18.06 ja 19.56—21.05) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.06—19.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kyllönen /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 9 edustajaa:

 • Merja Kyllönen /vas (14.17)
 • Rakel Hiltunen /sd (14.21)
 • Suvi Lindén /kok (14.21)
 • Eero Heinäluoma /sd (14.24)
 • Päivi Lipponen /sd (14.24)
 • Juha Korkeaoja /kesk (14.27)
 • Pertti Salolainen /kok (14.34)
 • Tuomo Hänninen /kesk (16.25)
 • Reijo Paajanen /kok (18.28)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.5. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Pertti Salolainen /kok

27.—29.5. edustaja

 • Sampsa Kataja /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.—29.5. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko EU-politii-kasta

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2009 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään suuren valiokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 4 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 26.5.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 56/2/2009

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanoton, joka muodostuu vastalauseen 1 ja ulkoasiainvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen mukaisista ehdotuksista.

Ed. Kari Kärkkäinen on ed. Sari Palmin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.

Ed. Timo Soini on ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ensin äänestetään ed. Timo Soinin ehdotuksesta ed. Annika Lapintien ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta ed. Kari Kärkkäisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Päätökset

1) Äänestyksessä ed. Timo Soinin ehdotuksesta ed. Annika Lapintien ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Annika Lapintien ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 142, ei 14, tyhjiä 3; poissa 40.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta ed. Kari Kärkkäisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 115, ei 46, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 133, ei 28; poissa 38.

( Ään. 3 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys verotililaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 7/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.5.2009 täysistunnossa.

PTK 56/3/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n sekä 1 luvun otsikon, 3—6 §:n ja 2 luvun otsikon sekä 7—9 §:n mietinnön mukaisina.

10 §

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että kohtuuton — huom., kohtuuton — myöhästymismaksu 20 prosenttia puolitetaan eli yrittäjiä ei rangaista 20 prosentin vuotuisella korolla.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 150, ei 14; poissa 35.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 3 luvun otsikon, 11—14 §:n ja 4 luvun otsikon, 15—20 §:n ja 5 luvun otsikon, 21—24 §:n ja 6 luvun otsikon, 25—30 §:n ja 7 luvun otsikon sekä 31 §:n mietinnön mukaisina.

32 §

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kun eduskunta nyt hyväksyi 10 §:n siinä muodossa kuin hallitus esitti, niin se tarkoittaa sitä, että mikäli hyväksyttäisiin myöskin 32 § hallituksen esittämässä muodossa, niin perittäisiin 31,5 prosenttia yrittäjiltä. Minä esitän, että pykälä saisi sen muodon, joka sillä on vastalauseessa ja joka tarkoittaa sitä, että viivästyskorko olisi 7,5 nykyisen korkokannan mukaan.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä erinomaista ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 32 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 152, ei 14; poissa 33.

( Ään. 5 )

Eduskunta hyväksyi 33—36 §:n ja 8 luvun otsikon, 37—42 §:n ja 9 luvun otsikon, 43—50 §:n ja 10 luvun otsikon, 51 §:n ja 11 luvun otsikon sekä johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi: Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 5.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 9.10.2009.

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 9.10.2009.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 45/2009 vp (Jacob Söderman /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 61/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2009 vp

Lakialoite  LA 137/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 28.5.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen