Täysistunnon pöytäkirja 58/2001 vp

PTK 58/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. PERJANTAINA 11. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /skl
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Jukka Mikkola /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Olin /sd
 • Esko Helle /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.5. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.5. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Ulla Juurola /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Jukka Mikkola /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /skl

11.—17.5. edustaja

 • Markku Markkula /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 66—76/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 314—321, 323—328, 330—332, 334, 339/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 185/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 9/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ala-Nissilä ed. Kalliksen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

__________

Edustajat Olin ja Helle merkitään läsnä oleviksi.

__________

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ala-Nissilän ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 90 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 66.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 59/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​