Täysistunnon pöytäkirja 58/2002 vp

PTK 58/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. KESKIVIIKKONA 15. TOUKOKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Matti Kangas /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pauli Saapunki /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Anne Huotari /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.5. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

15. ja 16.5. edustaja

 • Jari Vilén /kok

15.—17.5. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.5. edustajat

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Kirsi Piha /kok

15.—17.5. edustaja

 • Esko Helle /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.5. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Henrik Lax /r
 • Eero Lämsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjauksesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 15. päivänä toukokuuta 2002 päivätyn Valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella on eduskunnalle saapunut Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjauksesta (K 8/2002 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 31/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 95/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 5/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 32/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2002 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2002 vp (Aulis Ranta-Muotio /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2002 vp (Pekka Vilkuna /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen