Täysistunnon pöytäkirja 58/2006 vp

PTK 58/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. PERJANTAINA 19. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.5. edustajat

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas

22.—25.5. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena Harkimo /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 19. päivänä toukokuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 51—66/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 55 on esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 23. päivänä toukokuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 155, 247—279, 281—283/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 59/19/2006

4) Lakialoite laiksi kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 28/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 4/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​