Täysistunnon pöytäkirja 58/2008 vp

PTK 58/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. TIISTAINA 27. TOUKOKUUTA 2008

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Risto Autio /kesk
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Astrid Thors /r
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Suvi Lindén /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.5. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Astrid Thors /r
 • Paavo Väyrynen /kesk

27. ja 28.5. edustajat

 • Jaakko Laakso /vas
 • Kimmo Sasi /kok

27.—30.5. edustaja

 • Ulla Karvo /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27. ja 28.5. edustaja

 • Kari Kärkkäinen /kd

27.—30.5. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

__________

U-asiat

Toinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 22.5.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 25—28/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 25 hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asiasta U 26 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asiasta U 27 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 28 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Sampsa Katajan ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Henna Virkkusen.

2) Hallituksen esitys vuoden 2008 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Kataisen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös istunnon kuluessa pyydettävissä puheenvuoroissa noudatettaisiin samaa 5 minuutin enimmäispituutta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta ja eläinlääkintähuoltolain 14 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 1, 2 ja 13 luvun, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n sekä työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä yhteispohjoismaisten laitosten ja niiden henkilökunnan oikeudellista asemaa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 44/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 41/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen