Täysistunnon pöytäkirja 58/2009 vp

PTK 58/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

58. TORSTAINA 28. TOUKOKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.00—18.00), puhemies Sauli Niinistö (18.00—19.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (19.55—21.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Lyly Rajala /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Eero Heinäluoma /sd (16.23)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (19.55)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.5. edustajat

 • Jyrki Katainen /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Matti Vanhanen /kesk

28. ja 29.5. edustajat

 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27. ja 28.5. edustaja

 • Oras Tynkkynen /vihr

28. ja 29.5. edustaja

 • Paula Sihto /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 59/2/2009

3) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2009 vp

Lakialoite  LA 137/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 27 §:n ja työsopimuslain 2 luvun 11 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 59/1/2009

6) Hallituksen esitys laeiksi Valtakunnanvoudinvirastosta, ulosottokaaren eräiden säännösten voimaantulosta ja ulosottokaaren muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 54 §:n sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 29.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 29.5.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen