Täysistunnon pöytäkirja 59/2001 vp

PTK 59/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. TIISTAINA 15. TOUKOKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.5. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

15. ja 16.5. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Klaus Bremer /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Ville Itälä /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Katja Syvärinen /vas

15.—17.5. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Kimmo Sasi /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

15.—18.5. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Petri Salo /kok
 • Raija Vahasalo /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15. ja 16.5. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.5. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kari Rajamäki /sd

15. ja 16.5. edustaja

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

15.—17.5. edustaja

 • Kaarina Dromberg /kok

15.—18.5. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 10. päivänä toukokuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 26—29/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 26 osalta lakivaliokunnan sekä

asioiden U 27—29 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 11. päivänä toukokuuta 2001 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 42—49, 51—101/2001 vp.

__________

Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan tilintarkastajien kirjelmän ohella 3. päivältä huhtikuuta 2001 on eduskunnalle saapunut Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000 (K 8/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2000 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 3/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät kolme lakiehdotusta ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi, neljäs lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 2/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2001 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Puolustusvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 10/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1999
Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1999

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13, 10/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 5.

Valtiovarainvaliokunnan mietinnön ponnet hyväksytään.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 72/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 73/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 74/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että päiväjärjestyksen 17) asiana oleva, hallituksen esitystä n:o 197/1999 vp arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi täydentävä hallituksen esitys n:o 75/2001 vp lähetetään hallintovaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on. Lisäksi puhemiesneuvosto ehdottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

18) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

19) Väestöpolitiikan tavoitteiden asettaminen

Mietintöjen pöydällepano

Toimenpidealoite  TPA 215/2000 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen