Täysistunnon pöytäkirja 59/2003 vp

PTK 59/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. KESKIVIIKKONA 17. SYYSKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Martin Saarikangas /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17. ja 18.9. edustajat

 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17. ja 18.9. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17. ja 18.9. edustaja

 • Heidi Hautala /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Anneli Jäätteenmäki ja varajäseneksi ed. Kauko Juhantalo sekä

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi ed. Kyösti Karjula ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Esko Kiviranta.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä toisessa täysistunnossa.

PTK 58/1/2003

Puhemiesneuvoston viime keskiviikkona tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena keskusteluna, jossa puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia. Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministereille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin myös ministerin puheenvuoro on enintään 7 minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää 1 minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja. Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—30) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 60/1/2003

__________

3) Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 48/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 49/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 50/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 46/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi alueen pelastustoimen valtionavustuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 47/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 43/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 67/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 68/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 69/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 70/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 44/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 §:n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 45/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan torstaina 18. päivänä syyskuuta kello 0.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen