Täysistunnon pöytäkirja 59/2004 vp

PTK 59/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. PERJANTAINA 14. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.5. edustajat

 • Matti Kauppila /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Simo Rundgren /kesk

16.—19.5. edustajat

 • Aila Paloniemi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk

17.—19.5. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

17.—20.5. edustajat

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

17.—21.5. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Maija Perho /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.5. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.5. edustajat

 • Henrik Lax /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Lasse Virén /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 213, 225, 236, 240, 248, 250, 251/2004 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja työllisyys

Äänestykset

Välikysymys  VK 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Irina Krohnin ym. välikysymyksestä n:o 2, joka koskee hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta ja työllisyyttä. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 57/1/2004

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat neljä ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Tapani Mäkinen on ed. Heikki A. Ollilan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei tule lunastamaan hallitusohjelmassa antamaansa työllisyyslupausta ja että hallitus ei ole kyennyt sopimaan sellaisista yrittäjyyttä ja työn kannustavuutta edistävistä toimista, joilla uusia työpaikkoja voitaisiin luoda. Eduskunta toteaa, että tästä johtuen hallitus on vakavasti vaarantanut hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoituksen eikä näin ollen nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Outi Ojala on ed. Markus Mustajärven kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta katsoo, että hallitus ei toteuta lupaustaan sadastatuhannesta työpaikasta vaalikauden aikana ja työllisyysasteen nostamisesta 75 prosenttiin kahden vaalikauden aikana ja että hallitus ei kykene laatimaan ohjelmaa, jolla taataan hyvinvointivaltion kestävä rahoitus. Eduskunta toteaa näin ollen, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Satu Hassi on ed. Osmo Soininvaaran kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa, että hallitus ei ole kyennyt esittämään uskottavaa toimenpideohjelmaa työllisyysasteen nostamiseksi, että hallitus on tosiasiassa luopunut sitä koskevista ohjelmassaan esitetyistä tavoitteista ja että hallitus on passiivisuudellaan vakavasti vaarantanut hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen rahoituksen, ja toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Kari Kärkkäinen on ed. Leena Rauhalan kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Matti Vanhasen hallitus ei ole esittänyt sellaista talous- ja työllisyysohjelmaa, jolla helpotetaan syrjäytyneiden kansalaisten asemaa ja yritysten kykyä luoda uusia työpaikkoja. Eduskunta toteaa, että tämä merkitsee sitä, että työllisyysaste ei Suomessa nouse hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti ja että harjoitetun politiikan seurauksena hyvinvointipalvelujen kestävä rahoitus vaarantuu, eikä hallitus tämän vuoksi nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Mäkisen ja ed. Hassin ehdotusten välillä, sen jälkeen voittaneesta ed. Outi Ojalan ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Kärkkäisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Mäkisen ja ed. Hassin ehdotusten välillä

Ed. Mäkisen ehdotus "jaa", ed. Hassin ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 32 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 41.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Mäkisen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Outi Ojalan ja ed. Mäkisen ehdotusten välillä

Ed. Outi Ojalan ehdotus "jaa", ed. Mäkisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 39 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 40.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Outi Ojalan ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Kärkkäisen ja ed. Outi Ojalan ehdotusten välillä

Ed. Kärkkäisen ehdotus "jaa", ed. Outi Ojalan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 63 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 39.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kärkkäisen ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Kärkkäisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 39.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 5/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi vahingonkorvauslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2003 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​