Täysistunnon pöytäkirja 59/2006 vp

PTK 59/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

59. TIISTAINA 23. TOUKOKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johannes Koskinen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.5. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Matti Väistö /kesk

23. ja 24.5. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23. ja 24.5. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

23.—26.5. edustaja

 • Satu Taiveaho /sd

23.5.—2.6. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Virpa Puisto /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

__________

Ed. Tanja Karpelan uusi sukunimi

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Tanja Karpela on 22. päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hänen sukunimensä on 21. päivästä toukokuuta 2006 alkaen muuttunut Saarelaksi.

__________

Poissaololuvat

Puhemies:

Muun syyn vuoksi pyytää lupaa poissaoloon täysistunnosta ajaksi

23.—31.5. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella 18. päivältä toukokuuta 2006 on eduskunnalle saapunut Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2005 (K 6/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 18. päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 26—29/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 26 osalta ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan,

asian U 27 osalta lakivaliokunnan sekä

asioiden U 28 ja 29 osalta valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että keskustan eduskuntaryhmän pääsihteeri Pekka Perttula pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan huomenna keskiviikkona 24. päivänä toukokuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Valtiovarainministeri Heinäluoman esittelypuheenvuoron jälkeen pidettävien etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 18.

Täysistunto keskeytetään kello 15.50.

Täysistuntoa jatketaan

kello 18

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

__________

Ed. Unto Valpas merkitään läsnä olevaksi.

__________

2) Lakialoite laiksi kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksesta sekä laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 28/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja valtion virkamieslain 53 ja 55 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

1) Hallituksen esitys vuoden 2006 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 55/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Jatketaan ennen istuntotaukoa keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

4) Hallituksen esitys Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 51/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 52/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 53/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 54/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 56/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9)  Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 57/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10)  Hallituksen esitys kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

11)  Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 59/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 60/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 61/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 62/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 63/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 64/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

17) Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 65/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 66/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

19)  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 58/3/2006

Keskustelu päättyy.

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys Nigerian liittotasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laeiksi Merenkulkulaitoksesta annetun lain sekä öljysuojarahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys lannoitevalmistelaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

25) Hallituksen esitys laiksi eräiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten työntekoa koskevien tietojen rekisteröinnistä, ulkomaalaislain 85 §:n muuttamisesta sekä ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 22.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​