Täysistunnon pöytäkirja 6/2001 vp

PTK 6/2001 vp

Tarkistettu 2.0

6. PERJANTAINA 9. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Sakari Smeds /skl
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.2. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.2. edustajat

 • Reijo Kallio /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

9.—21.2. edustaja

 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.2. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Salo /kesk

12.—16.2. edustaja

 • Antti Rantakangas /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 7—10/2001 vp.

__________

Ilmoitus lain vahvistamatta jättämisestä

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella tänään jättänyt vahvistamatta hallituksen esityksen HE 165/2000 vp pohjalta hyväksytyn lain maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Perustuslain 77 §:n 2 momentin mukaan vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi. Asiaa koskeva hallituksen kirjelmä on jaettu edustajille.

__________

Eduskunnan pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 12. päivälle helmikuuta 2001 päivätyn eduskunnan pankkivaltuuston kirjelmän ohella on eduskunnalle saapunut pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus Suomen taloudesta, eurosta ja eurojärjestelmän rahapolitiikasta (K 1/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 8. päivänä helmikuuta 2001 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä (VN 1/2001 vp) ovat eduskunnalle saapuneet perustuslain 63:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset muutoksista kirjelmässä mainittujen valtioneuvoston jäsenten pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistön, Enestamin, Mönkäreen, Siimeksen, Sasin, Tuomiojan, Hassin, Korhosen, Koskisen, Perhon, Raskin, Lindénin, Filatovin ja Soininvaaran sidonnaisuuksiin.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on eilen 8. päivänä helmikuuta 2001 valinnut puheenjohtajakseen ed. Ojalan ja varapuheenjohtajakseen ed. P. Salon.

Edelleen ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on samoin eilen valinnut puheenjohtajakseen ed. Elon ja varapuheenjohtajakseen ed. Jäätteenmäen.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 962, 965, 987, 989, 994, 996—1000, 1002—1006, 1009—1015, 1017, 1019—1023, 1025—1027, 1030—1034, 1036/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2000 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​