Täysistunnon pöytäkirja 6/2006 vp

PTK 6/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

6. PERJANTAINA 10. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jouni Backman /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Terhi Peltokorpi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.2. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannes Manninen /kesk

13.—16.2. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.—17.2. edustaja

 • Susanna Rahkonen /sd

13.2.—13.3. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.2. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskunnan oikeusasiamiehen erilliskertomus

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan oikeusasiamiehen kirjelmän ohella 7. päivältä helmikuuta 2006 on eduskunnalle saapunut eduskunnan oikeusasiamiehen erilliskertomus Lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu (K 1/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1008, 1009, 1013, 1014, 1016, 1017, 1031, 1032, 1040, 1044, 1053, 1063/2005 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että toimitusjohtaja Sinikka Mönkäreen edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi varajäsen valtiovarainvaliokuntaan ja uusi jäsen puolustusvaliokuntaan.

Edelleen ilmoitetaan, että ed. Sirkka-Liisa Anttila, tultuaan valituksi ensimmäiseksi varapuhemieheksi, pyytää valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä.

Vielä ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Terhi Peltokorpi,

hallintovaliokunnan varajäsenyydestä ed. Terhi Peltokorpi,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Risto Kuisma,

sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Paula Risikko,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Paula Risikko ja varajäsenyydestä ed. Terhi Peltokorpi,

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Reijo Kallio ja

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Terhi Peltokorpi ja varajäsenyydestä ed. Paula Risikko.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 14. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Jan Vapaavuori vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 14. päivänä helmikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen selvitykset sidonnaisuuksistaan

Ainoa käsittely

Muu asia  M 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut eduskunnan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä selvitysten johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 7/5/2006

3) Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 2/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 151/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2006 vp

Lakialoite  LA 34/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen