Täysistunnon pöytäkirja 6/2008 vp

PTK 6/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

6. TIISTAINA 12. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sirpa Paatero /sd
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.2. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

12. ja 13.2. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.2. edustaja

 • Leena Harkimo /kok

12. ja 13.2. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

__________

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja

Puhemies:

Ympäristövaliokunta on valinnut kokouksessaan 7.2.2008 puheenjohtajakseen ed. Rakel Hiltusen.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 7.2.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 1/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Pekka Haavisto vapautusta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan 13.2.2008 kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna kello 12.

__________

Välikysymys 1/2008 vp: Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettaminen ja valtion omistajapolitiikka

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Martti Korhonen ja 65 muuta edustajaa ovat 8.2.2008 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettamisesta ja valtion omistajapolitiikasta (VK 1/2008 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Korhoselle välikysymyksen esittämistä varten.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Lokakuun 25 päivänä 2007 julkaisemassaan pörssitiedotteessa Stora Enso Oyj ilmoitti päätöksestään sulkea pysyvästi Summan paperitehtaan ja Anjalan tehtaan aikakauslehtipaperikoneen sekä Kemijärven sellutehtaan ja Ruotsissa sijaitsevan Norrsundetin sellutehtaan. Lisäksi Stora Enso aikoo myydä Kotkan tehtaansa ja mahdollisesti myös Kotkan sahausliiketoiminnan sekä vähentää satoja työntekijöitä konsernin hallinnosta ja keskitetyistä palveluista Suomessa ja muissa maissa. Yt-neuvottelujen päätyttyä työntekijävähennykset täsmentyivät 985 henkilöön.

Valtiolla on Stora Ensossa 25 %:n äänivalta. Lisäksi Kelalla on 10 %. Tästä huolimatta hallitus on ollut täysin passiivinen Stora Enson yksiköitten lakkautuspäätösten estämiseksi. Ministerit ovat eri yhteyksissä antaneet ristiriitaista tietoa siitä, mistä alkaen heillä oli ollut tietoa tai käsitys näistä supistuksista. Pääministeri Vanhanen on ilmoittanut saaneensa tiedon yhtiön päätöksestä edellisenä iltana ja omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies hieman ennen pörssitiedotteen julkaisemista.

Hallituksen passiivinen linja oudoksuttaa siksikin, että Stora Enson ilmoittamat perusteet tehtaiden lakkauttamiseksi ovat osoittautuneet virheellisiksi puun saatavuuden, yksiköiden kannattavuuden ja energian käytön osalta. Lisäksi monet kysymykset, mm. neuvottelut Venäjän puutulleista ja mahdollisuudet lisätä kotimaisen raaka-aineen käyttöä, ovat ratkaisematta.

Kemijärven sellutehtaan ja Summan paperitehtaan työntekijät ovat esittäneet toiminnan jatkamista ja kehittämistä.

Hallitus on keskittynyt koko ajan puhumaan jälkihoidosta sen sijaan, että se olisi omalla toiminnallaan vaikuttanut Stora Enson edellä mainittujen laitosten toiminnan jatkamiseen. Hallitus ei ole yrittänyt pelastaa edes Kemijärven tehdasta, vaikka se on Itä-Lapin suurin yksityinen työnantaja. Itä-Lappi kärsii kaikilla aluekehityksen tunnusluvuilla mitattuna Suomen vaikeimmasta rakennemuutoksesta. Stora Enson kannattavan tehtaan lakkauttamiselle ei ole perusteita. Rakennemuutosongelmat koskevat myös Kymen Summan tehtaan vaikutuspiirissä olevia työntekijöitä.

Hallitus antoi 21.9.2007 eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että valtio käyttää äänivaltaansa virallisesti ja muodollisesti vain yhtiökokouksissa, mutta käytännössä yhtiön hallitus ja toimiva johto selvittävät ennalta suurimpien omistajien suhtautumisen yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin ja muihin vastaaviin hankkeisiin. Näihin tilanteisiin liittyvä epävirallinen yhteydenpito ja omistukseen perustuvan vaikutusvallan käyttäminen ovat merkittävä osa omistajaohjausta ja aktiivista omistajuutta.

Hyväksyessään lain eduskunta puolestaan hyväksyi samalla näin kuuluvan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että valtio ottaa omistajapolitiikassaan huomioon suurten teollisuusyritysten työllisyys- ja aluetaloudelliset vaikutukset." Näille työllisyys- ja aluetaloudellisille sekä sosiaalisille vaikutuksille hallitus ei kuitenkaan näytä Stora Enson kohdalla antavan sitä arvoa, mikä niille kuuluisi.

Valtion tulevassa omistajapolitiikassa tulisi ottaa huomioon nykyistä painavammin yhteiskuntavastuunäkökohdat erityisesti työllisyys- ja aluetaloudelliselta kannalta.

Hallituksen vastuuministerit ovat kerta toisensa jälkeen karttaneet vastuunottoa, ja hallituspuolueiden edustajat ovat antaneet hyvin ristiriitaisia lausuntoja. Pääministeri Matti Vanhanen on toistuvasti kieltäytynyt antamasta selontekoa tai pääministerin ilmoitusta valtion omistajaohjauksesta.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Pitääkö hallitus oikeana ja perusteltuna Kemijärven ja Summan tehtaiden lopettamista,

vai aikooko hallitus ryhtyä toimiin näiden tehtaiden jatkon turvaamiseksi käyttämällä tarvittaessa äänivaltaansa Stora Enson yhtiökokouksessa sekä

miten hallitus aikoo vastedes huolehtia yhteiskuntavastuun toteutumisesta valtion omistajapolitiikassa?

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2008

 • Martti Korhonen /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tarja Filatov /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Marko Asell /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Sari Palm /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat edustajat.

Sihteeri luki:

jäseniksi

 • Risto Autio /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd

varajäseniksi

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Claes Andersson /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Heli Järvinen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Leena Rauhala /kd

Puhemies:

Annan ed. Kallikselle puheenvuoron järjestäytymiskokouksen ilmoittamiseksi.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Valtuuskunnan jäsenille ilmoitan, että valtuuskunnan kokous pidetään tänään Eduskuntatalon kabinetti 1:ssä kello 14.15. Till delegationens medlemmar meddelar jag att delegationen sammankommer till konstituerande möte i Riksdagshusets kabinett 1 kl. 14.15.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2008 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2008 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavasta esityksistä.

Pääministerin puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 7/1/2008

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Valko-Venäjän tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 17.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen