Täysistunnon pöytäkirja 6/2013 vp

PTK 6/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

6. TIISTAINA 12. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—16.56) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.56—19.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Pekka Haavisto /vihr (e)
 • Jussi Halla-aho /ps (s)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Jussi Niinistö /ps (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Ismo Soukola /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Maria Tolppanen /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Lenita Toivakka /kok (14.18)
 • Merja Kyllönen /vas (16.43)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 7.2.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 1/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen politiikka vuonna 2013 ja keskeisimmät eduskunnalle annettavat esitykset

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2013 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä. Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään valtiopäivien avauskeskustelu.

Pääministeri Jyrki Kataisen puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen on pääministerin enintään 5 minuutin puheenvuoro. Tämän jälkeen seuraa debatti, jonka alussa myönnän pääsääntöisesti 1 minuutin vastauspuheenvuoroja pääministerille ja kahdelle oppositiojohtajalle. Tämän jälkeen avauskeskustelu jatkuu normaalina debattina. Puheenvuorot varataan V-painiketta käyttäen.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 199/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 200/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 1/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 2/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 4/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 5/2013 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 6/2013 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2012 vp

Lakialoite  LA 58, 59/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomen ja Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 9/2/2012

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 13.2.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​